Новотроїцький район

Меню

Погода

Регламент роботи виконавчого комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
Комітету Чкалівської
сільської ради № 41
від 25.11.2015

РЕГЛАМЕНТ
роботи виконавчого комітету
сільської ради

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відповідно до Конституції України, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом.

1.2. Повноваження виконавчого комітету та його органів, порядок їх діяльності визначається законами України, рішеннями сільської ради, цим регламентом.

1.3.Виконавчий комітет сільської ради має право вирішувати будь-які питання, що належать до його повноважень,  здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, вищестоящих органів влади. Робота виконавчого комітету будується на основі колегіальної і персональної відповідальності, ділового обговорення у вирішенні питань, гласності і відкритості з урахуванням думки.

1.4. З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку, здійснення функцій державного управління територією, виконавчий комітет розподіляє обов’язки між сільським головою, заступником голови та працівниками апарату виконавчого комітету.

1.5 Виконавчий комітет підпорядкований сільському голові, який організує в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

його роботу і забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території ради.

1.6. Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

1.7. Виконавчий комітет координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності територіально громади, заслуховує звіти про роботу  їх керівників.

1.8. Виконавчий комітет правомочний розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України» Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 27-40), іншими законами України до їх відання.

1.9. Цей регламент є нормативним актом, у якому на підставі діючого законодавства закріпленні принципи і порядок діяльності виконкому.

Він передбачає діяльність у слідуючому напрямку:

підготовка і проведення засідань виконкому, прийняття рішень;

ІІ. Планування роботи виконкому

2.1. Виконком сільської ради організовує свою практичну діяльність виходячи з планів і програм економічного і соціального розвитку сільської ради, цільових програм, плану роботи на поточний рік, місяць.

2.2 План роботи виконкому включає:

— перелік питань для розвитку на засіданнях виконкому;

— перелік питань, які необхідні розглянути в порядку контролю;

— організаційні заходи.

2.3. Порядок формування плану роботи виконавчого комітету включає:

— члени виконкому на основі виконання планів економічного і соціального розвитку, стану справ на території сільської ради і реальної ситуації, що склалася, вносять на місяць до початку нового року пропозиції з питань, які необхідно розглядати на засіданні виконкому;

— внесені пропозиції розглядаються секретарем виконкому,не пізніше як за 20 днів до початку наступного року формується проект плану роботи виконавчого комітету;

— перелік рішень, що розглядатимуться в порядку контролю складається секретарем виконкому не пізніше як за 20 днів до початку наступного року;

— підготовлений секретарем плану роботи візується сільським головою, вноситься на розгляд виконкому на останньому засіданні поточного року;

— контроль за виконанням плану роботи здійснюється секретарем виконкому, який при  його затвердженні інформує виконком про виконання попереднього плану.

ІІІ. Підготовка і проведення засідань виконкому, прийняття рішень

3.1. Засідання виконавчого комітету скликається його головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, в міру необхідності, але не рідше  о д н о г о разу на м і с я ц ь, як правило, у

Ч Е Т В Е Р Т У  С Е Р Е Д У.

На розгляд виконкому планується одне-два основних питання. Виконком є правомочним, якщо в його роботі бере участь біль половини від загального складу виконавчого комітету.

3.2. Порядок денний засідання виконкому, з урахуванням пропозицій, що надійшли в період його підготовки. Складається секретарем виконкому і після погодження з сільським головою доводиться до відома членів виконкому та запрошених.

3.3. Не включені до порядку денного питання вносяться на розгляд виконкому за погодженням з сільським головою.

3.4.За  підготовку матеріалів на засідання виконкому відповідає секретар виконкому.

3.5. Комісії при виконкомі, які вносять питання на розгляд виконкому з власної ініціативи, подають крім проекту рішення з відповідними додатками та довідками, також коротке пояснення з обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

При внесені пропозицій про прийняття рішень з питань, які вже розглядалися, подаються короткі довідки про їх виконання, обґрунтовані обставини, які викликають необхідність їх перегляду і діяльність їх зняття з контролю.

3.6. Підготовка матеріалів на розгляд виконкому здійснюється відповідно з вимогами інструкції з діловодства.

3.7. Проект рішень, що виносяться на розгляд виконкому повинні бути кваліфіковано підготовлені. У них коротко викладається зміст питання. Визначається конкретні заходи,виконавці, строки виконання та особи, що здійснюють контроль.

3.8. У засіданнях виконкому приймають участь керівники, спеціалісти установ, організацій, колективних підприємств, які мають відношення до питання , що вирішуються. Запрошення забезпечує секретар виконкому.

3.9. У засіданні можуть брати участь депутати сільської ради, представники

державних органів, територіального самоврядування громадські об’єднання, трудові колективи.

3.10.Доповідають на засідання члени виконкому, керівники підприємств, організацій, , установ, розташованих на території сільської ради.

Для доповіді з основного питання надається до 30 хвилин, а для виступаючих та довідок до 5 хвилин.

3.11. Виконавчий комітет на засіданнях приймає рішення. Рішення приймається на засіданні більшістю голосів від його загального складу і підписується сільським головою.

3.12. Рішення виконкому остаточне, доопрацьоване і відредаговане з урахуванням зауважень, доповнень, зміні поправок, висловлених на засіданні виконкому, візується секретарем виконкому і подається на підпис сільському голові на третій день після засідання.

3.13. Підписані рішення секретар виконкому розмножує і надсилає виконавцям та зацікавленим організаціям не пізніше п’ятиденного строку.

3.14.  Рішення, які носять загальнообов’язковий характер,доводять до відома населення через дошку оголошень.

3.15. Засідання виконкому протоколюється, оформлення здійснює секретар виконкому у п’ятиденний термін. Протоколи виконкому підписуються сільським головою та секретарем виконкому.

ІV. Підготовка і видання розпоряджень

4.1. Сільський голова у межах своїх повноважень та чинного законодавства

видає розпорядження з питань, що не потребують колегіального вирішення, інформує про них виконавчий комітет ради на черговому засіданні.

4.2. Проект розпоряджень готується з додержанням вимог розподілу ІІІ цього регламенту.

4.3. Підписані розпорядження передаються секретарю виконкому, який після їх розмноження, не пізніше, як на другий день розсилає їх за призначенням.

  1. V. Організація виконання рішень сільської ради і

виконавчого комітету, актів вище вищестоящих органів

державної влади і управління, здійснення контролю за

їх реалізацією у виконкомі

5.1. Організація виконання актів державних органів, рішень розпоряджень

сільського голови, інших службових документів здійснюється особисто сільським головою, секретарем виконкому, бухгалтером спеціалістом з земельних питань та іншими посадовими особами виконкому сільської ради згідно з розподілом обов’язків.

5.2.Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструється в день надходження і передаються на розгляд сільському голові, а в разі його відсутності. Заступнику сільського голови. Сільський голова чи його заступник в резолюції визначає кому, та  в який термін доручається їх виконання.

5.3. За виконанням документів встановлено контроль:

— якщо рішення, розпорядження потрібно взяти до відома до відома,

його зміст доводиться до відповідних керівників листом або

шляхом    особистого  ознайомлення;

— на виконання актів вищестоящих органів готуються проекти

відповідних  документів в строк, визначений сільським головою

або його заступником;

— якщо строк встановлений, то документ виконується в п’ятиденний

термін з часу його одержання.

5.4. Інформації, що надсилаються  у  вищестоящі державні органи про виконання рішень і розпоряджень підписуються сільським головою, заступником сільського голови.

5.5. Заступник сільського голови, секретар, бухгалтер, спеціаліст з питань та інші посадові особи виконкому сільської ради,відповідальні члени виконкому повинні:

— систематично стежити за тим, щоб всі передбачені в рішеннях і розпорядженнях заходи виконувалися в повному обсязі і в зазначені строки;

— Систематично стежити за тим, щоб всі передбачені в рішеннях і розпорядженнях заходи виконувалися в повному обсязі і в зазначені строки;

— періодично перевіряють виконання рішень на місцях та в межах своєї компенсації надають практичну допомогу і сприяють у їх реалізації;

5.6.Виконані власні рішення знімаються з контролю виконкомом сільської ради, а розпорядження  сільським головою.

5.7. Контрольні функції за ходом виконання актів законодавчої та виконавчої

влади здійснюються у відповідності з інструкцією про порядок контролю,документування управління діяльності проводиться у відповідності з інструкцією по діловодству.

Відповідальність за здійснення контролю актів вищестоящих органів несе сільський голова.