Новотроїцький район

Меню

Погода

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення  №06 сесії VII скликання
сільської ради від 26.11.2015

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                   І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Формування, діяльність, компетенція і функція сільської ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами вищих державних органів, данним реглпментом.

1.2. Діяльність сільської ради, її органів, обраних посадових осіб основана на вирішені питання на принципах колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученю громадян до управління справами, постійному визначенні громадської думки.

1.3.Депутату сільської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом.

1.4. Процедурні питання, які не обговорені вцьому регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виконання у відповідності з діючим законодавством.

П.ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2.1. Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень :

— Сільський голова є головною посадовою особою сільської громади.

Сільський голова обирається сільською громадою на основі загального, рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

— сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданнях.

— Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою

( крім викладацької, наукової, творчої роботи у позаробочий час), займатися

підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

— На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільських рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Сільський голова:

— забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території сільради,додержання Конституції та законів України та відповідних органів виконавчої влади;

— організовує в межах, визначених цим законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

— підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

— вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради;

— вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

— вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів, апарату сільської ради;

— здійснює керівництво апаратом ради та виконавчого комітету;

— скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

— призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності сільської сільської громади за згодою ради;

— скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

— веде особистий прийом громадян;

— видає розпорядження у межах своїх повноважень;

— забезпечує виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету;

— є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

— укладає від імені сільської громади, ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідальної ради;

— забезпечує на території сільради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

— представляє сільську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами, підприємствами організаціями незалежно від форм власності, громадянами.

— Повноваження сільського голови можуть бути припиненні достроково у випадках, передбачених Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні.»

— Сільський голова забезпепечує підготовку на розгляд ради проектів програм

соціально-економічного  і культурного розвитку. цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

— Сільський голова несе персональну відповідальність та здійснення наданих його законом повноважень.

— При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

—  Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про роботу перед сільською громадою на відкритій зустрічі з громадами. Один раз на квартал сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету.

2.2  Сільська рада на сесії обирає керівних осіб та затверджує такі основні органи:

— секретаря сільської ради;

Секретар ради

— Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням і працює в раді на постійній основі.

— Таємне голосування здійснюється згідно чинного законодавства.

— Про обрання секретаря ради приймається відповідне рішення сільської ради.

— секретар сільської ради не може бути суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах( крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час),  займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток , якщо інше не передбачено законом.

— секретар ради в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження сільського голови.

Секретар ради:

— скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

— веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні»;

— організовує підготовку сесій ради, питань, що вноситься на розгляд ради;

— забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

— за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

— сприяє  депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

— за дорученням ради організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

— забезпечує зберігання офіційних документів , забезпечує доступ до них осіб яким це право надано у встановленому порядку;

— вирішує за дорученням голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

— секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

— Повноваження секретаря сільської ради можуть бути припинені достроково за рішенням сільської ради.

2.3 Заступника сільського голови ради з питань діяльності виконавчих органів;

— виконавчий апарат ради;

— постійні комісії ради, їх голів;

— депутатські групи;

— тимчасові контрольні комісії, їх голів;

2.4.Формування, діяльність, компетенція і функції обраних керівників сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншими нормативними актами.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

2.5. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються із числа її депутатів.

2.6. Голова постійної обирається сільською радою за поданням сільського голови.

2.7. Депутат сільської ради має право і повинен бути членом лише однієї комісії ( згідно ст. 49 п. 2 закону України «Про місцеве самоврядування»).Всі

члени комісії мають рівні права.

2.8. В сільській раді утворюються такі постійні комісії:

— мандатна комісія, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку;

— комісія з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та регіонального використання природних ресурсів;

— комісія з питань планування бюджету та фінансів; обліку, управління та приватизації власності, економічної реформи в народногосподарському комплексі;

— комісія з питань соціально-культурного розвитку територіальної громади; медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення; з питань гуманітарної політики, гласності та звязків з громадськими організаціями.

2.9.Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесії сільської ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та власних рішень, комісії розглядають також питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

2.10.Робота постійних комісій сільської ради проводиться у відповідності з планами, які затверджуються сільською радою.

2.11.Засідання постійної комісії сільської ради скликається її головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів від загального складу комісії.

2.12.Депутати сільської ради, члени комісії забов’язані бути присутніми на її засіданні.Якщо депутат не може бти присутнім на засіданні комісії, він забов’язаний повідомити про це голову комісії.

2.13.Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

2.14.Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями сільської ради, депутатськими групами.

2.15.В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: керівники господарств, керівники підприємств, установ, організацій( які розташовані на території сільської ради), секретар сільської ради, голова сільської ради з правом дорадчого голосу.

2.16.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень може створювати підготовчі  гріпи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, фахівців.

2.17.Про роботу комісії її голова звітує перед радою.

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

2.18.Депутати сільської ради мають право самостійно об’єднуватися в постійні і тимчасові групи по територіальному чи іншому принципу.Депутатські групи проводять обмін думками з питань, що розглядає сільська рада, інш9их питань з компетенції сільської ради.

2.19. Депутатські групи працюють в контакті з головою ради, постійними комісіями ради, депутатами, трудовими колективами.

2.20.Депутатські групи створюються на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднвтися для спільної роботи. На зборах обираються керівники групи, а при необхідності заступник і секретар.

2.21. Подання керівника групи депутатів передається голові сільської ради, який інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету. Подання керівника групи та інформація голови заносяться до протоколу, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

2.22. Засідання депутатських груп проводяться помірі необхідності самої групи для створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги в депутатській роботі, обговорення інших питань. Рішення депутатських груп приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

2.23. Групи депутатів, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії.

2.24. За пропозицією групи депутатів по інтересах або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів якінформаційний документ.

2.25.Плани і програми депутатських груп не повині суперечити Коституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Ш.ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.1.Основними організаційно-правовими формами роботи сільської ради є сесії, а також засідання постійних комісій сільської ради.

СКЛИКАННЯ СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.2.Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.3.У разі, якщи сільський голова у двотижневий строк не скликає сеію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією.

3.4.Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів не пізніше як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд сесії. Повідомлення депутатів здійснються сільською радою через запрошення.

3.5.Сесія сільської ради правомочна, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.6.Сесію сільської ради веде сільський голова, у випадку, якщо сесія скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один із депутатів сільської ради.

3.7. При обговорені звіту сільського голови або його особистого питанння засідання сесії веде депутат за дорученням ради.

3.8.Депутат сільської ради забов’язаний бути присутнім на сесії сільської ради і брати активну участь у її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію депутата, він забов’язаний повідомити про це голову ради до початку сесії ( письмово, усно, по телефону).

3.9.В роботі сесії сільської ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується сільським головою.

ІV.ПІДГОТОВКА СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1.Підготовка сесій сільської ради проводиться у відповідності з планами підготовки сесій, які затверджує сільський голова.

У випадках, коли сесія скликається однією третиною депутатів від загального складу або постійною комісією за дорученням депутатів, план підготовки сесії затверджує один із депутатів.

4.2. Відповідальні за підготовку питань, які виносяться на сесію, подають в сільську раду необхідні довідки, заходи, пропозиції та проекти рішень сесії, які повинні вміщувати в собі:

— глибокий аналіз обговоренного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовану мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців;

— список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду питання;

— список на розсилку рішень.

4.3. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідноз планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

4.4. Всі документи підготовляються не пізніше як за сім днів до чергової сесії. Увипадку позачергової сесії не пізніше як за сім днів до позачергової сесії.

V.ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

5.1.Порядок денний чергової сесії сільської ради формується на підставі:

— комплексного плану роботі сільської ради;

— пропозицій сільського голови;

— пропозицій постійних комісій;

— пропозицій депутатських груп;

— пропозицій окремих депутатів;

— пропозицій загальних зборів громадян.

5.2.Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.

5.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції щодо зміни порядку денного, так і по черговості розгляду питань.Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.

5.4. В порядок денний, до його затвердження, можуть бути включені за пропозицією сільського голови, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів, інші питання у випадках, коли;

— для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

— підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

— питання потребують негайного вирішення (прицьому проект рішення готується спеціальною обраною комісією і розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії).

5.5. В порядку денному кожної сесії сільської ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

 

VІ.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

6.1.Реєстрація депутатів, що прибули на сесію сільської ради, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії, в міру її необхідності.

6.2.Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх депутатів, а також про запрошених на сесі..

6.3.Регламент роботи сесії встановлюється сільською радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.Засідання ради, як правило починається о 14.00 годині. Встановлюєтьсяперерва через 1.5-2 години роботи. Позачергова перерва в засіданні сесії до 10 хвилин оголошується за вимогою сільського голлови

постійної комісії, зареєстрованої депутатської групи.

6.4.Час для доповідей надається в межах до 30 хвилин, співдоповідей до 15 хвилин, виступаючим в дебатах до 7 хвилин; для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках, за погодженням з більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

6.5. Головуючий на засіданні:

— надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затверджений порядком денним та згідно із списком депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

— організовує обговорення питань;

— ставить на голосування проекти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

— оголошує результати голосування;

— забезпечує порядок в залі засідань;

— слідкує за регламентом роботи сесії;

— не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування.

6.6.Проект рішень сесії готуються і подаються на розгляд сесії тільки українською мовою.

6.7. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, забов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи не схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого. Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленного порядку, можуть бути виведені із залу засідань розпорядженням головуючого.

6.8. Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія в складі 3 чоловік.

6.9. Передбачається перед затвердженням порядку денного на кожній черговій сесії 30 хвилин для депутатських запитів, звернень, заяв і різного.

6.10.Рішення сільської ради надсилається відповідним підприємствам, установам і організаціям, посадовим особам і доводиться до відома населення не пізніш, як у десятиденний термін після їх прийняття.

6.11.Гласність роботи сільської ради забезпечується за рахунок інформаційного забезпечення, шляхом вручення депутатам разом з запрошенням на сесію, проектів рішень.

6.12. При необхідності вносити зміни та доповнення до регламенту роботи сільської ради згідно чинного законодавства.